Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

Cognito Filosofi

From BluWiki

[[]]

Definitioner

Här förklaras vad olika begrepp betyder.

Vad är filosofi

Frågan vad filosofi är, är i sig själv en filosofisk fråga. Här är en möjlig definition:

Filosofi �r systematiskt t�nkande i syfte att med f�rnuftet f�rst� eller f�rklara n�got, som inte kan unders�kas p� annat s�tt.

Vad �r vetenskap

Vetenskap �r det systematiska s�kandet efter s�dan kunskap som inte beror p� den enskilda individen, utan som envar skulle kunna �terfinna eller kontrollera.

Vetenskap delas ibland upp i dels naturvetenskap som sysslar med den p�tagliga verkligheten och dels humaniora som sysslar med m�nniskor och deras interaktioner.

Vetenskaplig metod

N�r man systematiserar (planerat ordnande) och kartl�gger (v�rderar och inordnar i systemet) data enligt de metoder som anv�nds inom den vetenskapliga forskningsprocessen s� kallas det vetenskaplig metodik eller metod.

Pseudovetenskap

Pseudovetenskap �r utsagor som inte �r baserade p� vetenskap men som framf�rs p� ett s�dant s�tt att de skall ge intryck av att vara vetenskapligt grundade.

Vad �r slump

//Utkast till f�rslag till f�rklaring:

Slump �r ett begrepp som anv�nds i olika betydelser.

 • I praktiken of�ruts�gbar: Den vanligaste (?) �r n�r man s�ger "Det �r slumpen som avg�r" vid t.ex. ett t�rningskast. Det som d� avses �r att vi inte kan f�ruts�ga vad som kommer att h�nda. Att vi inte kan f�ruts�ga det �r resultatet av otillr�cklig information och/eller otillr�cklig ber�kningskraft.
 • I teorin of�ruts�gbar: Det andra "slump" som anv�nds �r beskrivningen av ett fenomen som principiellt �r of�ruts�gbart. Oavsett information, observationsf�rm�ga och ber�kningskraft g�r fenomenet inte att f�ruts�ga. Detta �r den "h�rda" definitionen av slump.
 • Utan intention: I vardagsspr�ket tillkommer ytterligare en betydelse, n�mligen att n�got som intr�ffar (till exempel ett m�te) var oplanerat, utan intention.

Vad menas med sanning

Sanning �r ett m�tt p� hur v�l ett p�st�ende eller resonemang �verensst�mmer med verkligheten, enligt korrespondensteorin. En sanning �r allts� ett p�st�ende som �verensst�mmer med verkliga f�rh�llanden. Huruvida man kan veta vad som �r de verkliga f�rh�llandena �r en fr�ga som diskuterats av m�nga filosofer.

Begreppet sanning har olika inneb�rd beroende p� vilken kunskapsteori man anv�nder. Enligt koherensteorin �r ett p�st�ende sant om det �r f�renligt med �vriga p�st�enden i ett system.

Vad menas med bevis

Ett bevis visar att ett p�st�ende eller resonemang �r sant.

Matematiskt och logiskt bevis

Ett bevis �r ett resonemang som fastst�ller att en slutsats �r giltig, det vill s�ga sann inom givna f�ruts�ttningar. Ett logiskt eller matematiskt bevis kan inte ifr�gas�ttas om det �r korrekt genomf�rt.

Juridiska bevis och vardagsbevis

Ett bevis är ett föremål eller upptäckt som övertygar om sanningen i ett påstående. Vardags- och juridiska bevis kan ifrågasättas.

Vad �r tro

Tro �r ett begrepp som anger personlig �vertygelse som inte bygger p� logik eller bevis i vetenskaplig mening.

Begreppet tro anv�nds ofta f�r att beskriva en troendes personliga �vertygelse om att det finns en gud.

Vad �r fri vilja

Med fri vilja avses ibland f�rm�gan att fatta olika beslut givet identiska yttre f�ruts�ttningar. En annan f�rklaring �r att fri vilja �r fr�gan om huruvida vi har kontroll �ver v�ra egna handligar och beslut. Huruvida vi har fri vilja eller ej �r omtvistat.

Vad �r metafysik

Metafysik - l�ran om den sanna verkligheten. Metafysik betyder "efter fysiken". Det �r en bred term f�r antaganden och teorier som ber�r alltings bakomliggande natur, och d�rf�r inte kan utforskas med erfarenhet via sinnena.

Vad �r ontologi

Ontologi betyder l�ran om det varande. Termen anv�nds ofta helt synonymt med metafysik men kan i vissa fall syfta till hur det �r att vara, i kontrast till metafysikens bredare fokus p� alltings natur.

//Vad �r varande och att vara?
 • K�lla:
 • Mer:

Vad �r etik respektive moral

Moral avser m�nniskors praktiska handlande - de regler man i praktiken f�ljer, och de v�rderingar som h�nger samman med detta - den personliga uppfattningen om r�tt och fel. Moralen visar sig genom vad man g�r eller underl�ter sig att g�ra.

Etiken �r moralfilosofi, allts� studiet av, reflektionen �ver eller l�ran om moralen. Etik �r ocks� principen bakom moralen - de ideala regler man avser att, eller s�ger sig, f�lja.

Filosofins historia

Filosofins ursprung

====

Joniska naturfilosoferna
 • Mer:

===== • Mer:

Kinesisk filosofi

Konfucianismen
 • Mer:
Daoismen (Taoismen)

[


 • Mer:


====

Buddhismen
 • Mer:


Zoroastrism
 • Mer:

===

Platon

[[


Thomas Hobbes

[

John Locke

An Essay Concerning Human Understanding.


[


George Berkeley

[[]]


Immanuel Kant

[[]]Ludwig Wittgenstein

[[]]

Tractatus Logico-Philosophicus (tidig) och [

I [


Filosofiska traditioner

===

Kontinental och Analytisk filosofi

==

Filosofi delas i Finland och Sverige in i praktisk filosofi och teoretisk filosofi

Praktisk filosofi

====


========== • Mer:
Metaetik
 • Mer:

Etik

 • Se: [[]]
Konsekventialism

Mer: http://sv.wikipedia.org/wiki/Konsekventialism

Utilitarism
Etisk egoism
Etisk gruppegoism
Deontologi (Pliktetik)

======


Dygdetik
Relativism
Kontraktualism

====

 • Mer:

Estetik

 • Mer:

====

 • Mer:

Religionsfilosofi

 • Mer:

Beslutsteori

Riskfilosofi

Teoretisk filosofi

Metafysik

 • Mer:

Epistemologi / Kunskapsteori

Den klassiska kunskapsdefinitionen (Platon


 1. S tror att PLogik

=====

 • Mer:
Motbevis saknas, vad visar det
 • Mer:


====

 • Mer:

Vetenskapsfilosofi

Hypotetisk-deduktiv metod

Vanlig Kritik:


=====
Exempel:

 • Hypotes: Tomten finns • Mer:

Argumentation

Hur diskuterar man

Tio budord

Hur skriver man

Hur argumenterar man

===


 • Mer:

==

Litteraturtips

===


===[[]] Upp

Copyright (c) 2006 Communityn Cognito.se.

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 21 March 2009, at 22:12.
Disclaimers - About BluWiki