Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

Cognito Psykologi

From BluWiki

[[]]

Definitioner

=== • Mer:

=== • Mer:

=== • Mer:

=== • Mer:

Vad �r reliabilitet?

Reliabilitet är ett mätt på hur konsekventa eller snarlika upprepade m�tningar �r f�r ett visst fenomen. Studier som vid upprepade f�rs�k i liknande f�rh�llande genererar liknande resultat kan anses �ga en h�g reliabilitet. Reliabilitet �r en f�ruts�ttning f�r vetenskapens krav p� replikerbarhet, det vill s�ga att andra forskare ska kunna replikera en studie och uppn� liknande resultat. Det finns tv� former av reliabilitet, intern och extern reliabilitet. Med intern reliabilitet menas hur konsekventa m�tningarna �r inom ett visst test eller en viss studie. Med extern reliabilitet menas hur snarlika m�tningarna �r mellan olika typer av m�tinstrument, observationer eller tidpunkter. En typ av extern reliabilitet �r inter-rater reliabilitet som anv�nds vid intervjuer och observationer. Med inter-rater reliabilitet menas att tv� eller flera observat�rer eller intervjuare j�mf�r sina m�tningar och m�tmetoder.

=== • Mer:

Historia

=== • Mer:

Teorier och skolor

Biologiska perspektivet

 • Mer:

Kognitiva perspektivet

 • Mer:

===

 • Mer:

Humanistiska perspektivet

 • Mer:

Psykodynamiska perspektivet

 • Mer:

Socialpsykologiska perspektivet

 • Mer:

Behandlingsformer och metoder

 • Mer:

==


 • Mer:

Litteraturtips

===

===


[[]]

Copyright (c) 2006 Communityn Cognito.se.

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 21 November 2008, at 22:20.
Disclaimers - About BluWiki